Technologia

Nowa infrastruktura wodociągowa wpłynie pozytywnie na dostępność i jakość wody. Zastosowane rozwiązania techniczne są zgodne z normami polskimi jak i UE. Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PE zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo na ciśnienie robocze 1,0 MPa. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej wyniesie 1,4 m licząc od wierzchu rury do powierzchni terenu. Trasa sieci przebiegać będzie w miarę możliwości równolegle do dróg poza pasem drogowym. Uzbrojenie sieci stanowić będą hydranty nadziemne Dn 80 mm (Nr kat. 885) z zasuwami odcinającymi, oraz zasuwy sekcyjne kołnierzowe umieszczone w węzłach sieci w odległościach około 300 ÷ 600 m. Hydranty ppoż. rozmieszczone będą wzdłuż sieci w odległościach nie przekraczających 150 m. Węzły i armatura będą posiadać certyfikat ISO 9001. Na sieci PE o średnicy co najmniej 100 mm, w węzłach połączeniowych (trójnikach) i załamaniach trasy pod kątem 90 stopni oraz końcówkach sieci projektuje się bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-05. Dodatkowo zostaną zamontowane lampy solarne. Konstrukcja zastosowanych liczników (wodomierzy) umożliwi wykorzystanie ICT do automatycznego przesyłania ich stanów do operatora.

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju poprzez zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko - usunięcie rur azbestowych, zamontowanie lamp solarnych, poprawiających jakość i dostępność wody, a co za tym idzie poprawę zdrowia i higieny mieszkańców.